Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Η ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1913 (24 02 2012)

Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, Ιούνιος του 1913.
ΞΕΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
ΤΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΑΣ

«Ξένοι ανταποκριταί μεταβάντες εις Νιγρίταν όπως αντιληφθώσιν ιδίοις όμμασιν επελθούσαν εκεί καταστροφήν, περιγράφουσι δια ζωηροτάτων χρωμάτων εντυπώσεις των, εκ του τόπου της καταστροφής των Βουλγαρικών θηριωδιών. Εκ των … τηλεγραφημάτων άτινα απέστειλαν εις τα εφημερίδας των ερανιζόμεθα τη αδεία των και εν συντομία τα εξής.
Εν πρώτοις οι ξένοι ανταποκριταί διηγούνται πως φθάσαντες εις Σωχόν ανεκάλυψαν εντός μιας οικίας τρείς Βουλγάρους ενόπλους εξ ων ο εις στατιώτης και οι δύο έτεροι κομιτατζήδες οίτινες και συνελήφθησαν μετά του ιδιοκτήτου της οικίας εν η εκρύπτοντο υπό των χωρικών και αυτών των ανταποκριτών.

ΤΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΙΣ ΤΗ ΝΙΓΡΙΤΗΝ

Αναφορικώς με τα της Νιγρίτης, αναγράφουσιν ότι εκ των 1450 οικιών, ας ηρίθμει η κωμόπολις αύτη, εσώθησαν μόνο 49, όλαι δε αι λοιπαί επυρπολήθησαν υπό των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι παραβιάσαντες την ουδετέραν ζώνην και εισχωρήσαντες εις Νιγρίτην την δευτέραν ήρξαντο αμέσως του έργου της καταστροφής. Την μεσημβρίαν της Τρίτης ήρξαντο καίοντες τας διαφόρους οικίας της κωμοπόλεως. Οι στρατιώται φέροντες πετρέλαιον και άχυρον έθετον πυρ υπό τας διαταγάς των αξιωματικών. Συλλαβόντες 3 κατοίκους Νιγρίτης εφυλάκισαν αυτούς εντός του αστυνομικού καταστήματος μέχρι της πρωίας, οπότε Βούλγαρος αξιωματικός ανοίξας την θύραν και φέρων περίστροφον εις την χείρα εζήτησε παρ’ αυτών χρήματα, άτινα έφερον μεθ΄εαυτών.
Εκ τούτων ο μεν εις έδωκε δραχμάς 12, ο άλλος δραχμάς 6 και ο τρίτος δραχμάς 2,50 δηλαδή παν ό,τι είχον. Μεθ’ο διέταξε τους υπ’ αυτόν άνδρας να τους πυροβολήσωσι δια των παραθύρων. Εκ των πέντε ριφθέντων πυροβολισμών, ο μεν εις των φυλακισμένων εφονεύθη ο δεύτερος επληγώθη εις την κοιλίαν, ο δε τρίτος, ο και διηγηθείς τα συμβάντα ριφθείς από το παράθυρον έμεινεν αβλαβής.

ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑ ΠΤΩΜΑΤΑ

Ακολούθως εισήλθον τρεις στατιώται εις την φυλακήν φέροντες πετρέλαιον και επειδή είδον ότι δυο εκ των φυλακισμένων έζων εισέτι ερρίθφησαν κατ’ αυτών με την λόγχην φονεύσαντες τον ένα και πληγώσαντες τον έτερον εις τον μηρόν, όστις και ελιποθύμησεν. Ο τελευταίος ούτος όταν συνήλθεν εις εαυτόν ησθάνετο την κνήμην του κεκαμένην, τούτο δε διότι οι Βούλγαροι στρατιώται τον περιήλειψαν με πετρέλαιον και έθεσαν πυρ. Δια των χειρών του κατώρθωσε να σβέση την καιόμενην κνήμην του και συρόμενος έφθασεν εις τον σταύλον όστις δεν είχαν ανάψει εισέτι. Εκείθεν δε είδε Βούλγαρους στρατιώτας θέτοντας πυρ πανταχού.
Οι αναποκριταί συνήντησαν εις την Νιγρίταν απηθρακωμένα λείψανα ανθρώπων. Μεταξύ των καπνιζόντων ερειπίων βλέπει τις εισέτι ανθρώπινα πτώματα. Οι καέντες κάτοικοι Νιγρίτης υπολογίζονται εις 470. Οι Βούλγαροι εβίασαν γυναίκας προ των τέκνων των, απηγχόνισαν παιδιά και έσφαξαν γέροντας. Ο βάρβαρος πόλεμος ανέσκηψεν εις Νιγρίταν – λέγουσιν οι ξένοι ανταποκριταί- το δε θηρίον, ο Βούλγαρος αφήκεν ελεύθερα τα ένστικτά του και τα πάθη του».


http://proskynhths.blogspot.com/
tezjorge@yahoo.gr